I[sidore] G[ompertz] Keesing

»Die Arbeitslosen von Marienthal«. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langdauernder Arbeitslosigkeit. Mit einem Anhang zur Geschichte der Soziographie. 123 Seiten. Bearbeitet und herausgegeben von der österreichischen wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle. Band V der »Psychologische Monographien«, herausgegeben von Professor Dr. Karl Bühler. Verlag von S. Hirzel, Leipzig; 1933. R.M. 5.–, Leinen R.M. 6.30

in: Mensch en maatschappij. Tweemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijkheidsleer, eugenetiek, præ-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie (Groningen), 10. Jg., Nr. 4 (1. Juli 1934), S. 302–303. Siehe auch die Übersetzung ins Deutsche.

Beachten Sie das Copyright!

302

»Die Arbeitslosen von Marienthal«. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langdauernder Arbeitslosigkeit. Mit einem Anhang zur Geschichte der Soziographie. 123 Seiten. Bearbeitet und herausgegeben von der österreichischen wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle. Band V der »Psychologische Monographien«, herausgegeben von Professor Dr. Karl Bühler. Verlag von S. Hirzel, Leipzig, 1933. R.M. 5.–, Leinen R.M. 6.30.

Blijkens de voorrede van dit geschrift, was het doel van het onderzoek van hetwelk verslag gegeven wordt, met de middelen der moderne onderzoeksmethoden een beeld te geven van de psychologische situatie van een oord, waarin de arbeidersbevolking als geheel werkloos is. Oe gestelde taak was tweeledig, n.l. 1e. materiaal voor het probleem der werkloosheid te verschaffen, en 2e. te pogen een objectieve schets te geven van een omvangrijken sociaalpsychologischen toestand. Daartoe werd als oord van studie uitgekozen Marienthal in Neder-Oostenrijk, wijl dat een reeks technische voordeelen scheen te bieden. Sinds 1830 heeft zich daar één textielbedrijf ontwikkeld, één fabriek, waarmede het leven ter plaatse stond of viel. In 1925 kwamen de eerste crisisteekenen, daarna kwamen er jaren van opleving, doch in 1929 ging het snel bergafwaarts, tot begin 1930 de catastrophe een voldongen feit werd.

In deze omstandigheden was het onderzoeksobject niet de individueele werklooze, doch het werklooze oord, derhalve een studie, die blijkbaar stond onder den invloed der Amerikaansche »Survey«-techniek, met alle voor- en nadeelen daarvan, waarvan de onderzoekers zich ten volle bewust waren.

De stof is verdeeId over een inleiding en 6 hoofdstukken, t.w.: de geschiedenis van het industriedorp; de levensstandaard; de moede gemeenschap; de levenshouding; de besteding van den tijd; de weerstandskracht.

Van de 478 gezinnen in Marienthal werd een kartotheek aangelegd, waarin bijzonderheden aangaande geslacht, leeftijd, ondersteuning, woning, gezinsleven, wijze van huishouding voeren, enz., werden opgeteekend. Vragen betreffende den aard der tijdpasseering; opstellen van kinderen uit de hoogste schoolklassen b.v. over »Mijn lievelingswensch«, »Wat zal ik worden?«, e.d.; analyses der maaltijden; geneeskundige onderzoekingen; rapporten van onderwijzers; gesprekken bij barbiers, slagers, diverse winkeliers; gegevens der cöoperatie; uitleenervaringen der bibliotheek; sportvereenigingservaringen; bevolkingsstatistiek; indrukken bij een uitdeeling van kleeren; mededeelingen aan consultatiebureaux en op knipcursussen; bijzonderheden van vragenlijsten; gezinsstemmingen; alles

303

moest dienen tot het verwerven van de vereischte kennis, waar mogelijk getoetst aan objectieve criteria, waaruit duidelijk zou kunnen worden, of en zoo ja, welke veranderingen in de psyche eener gemeenschap door werkloosheid van langen duur worden teweeggebracht.

Ofschoon de gevolgde methodiek niet op dramatiseeren gericht was, heeft deze studie, uit haar aard, een aangrijpend effect. Zij brengt ons niet slechts nader tot het begrip van veler ernstige zorgen, doch laat ons tevens schouwen in de gevolgen daarvan voor de gemeenschap en maakt zekere physieke en psychische veranderingen, ook in het verband harer wisselwerkingen, begrijpelijk »Am Ende dieser Reihe stehen Verzweiflung und Verfall«, getuigen de rapporteurs. »Wij hebben als wetenschappelijke menschen Marienthal’s bodem betreden, wij hebben hem verlaten met den eenen wensch, dat de tragische aanleiding tot zulk een experiment spoedig tot het verleden moge behooren«.

De bijlage, die 35 blz. omvat, biedt, in vogelvlucht, een overzicht van de geschiedenis der sociographie. De stof is als volgt verdeeid: Inleiding. I. Een nieuwe orde van zaken. II. De quantificeering. III. De inventaris. IV. De wet van Engel (Budget-wet van Ernst Engel[1]). V. De »Verein für Sozialpolitik«[2]. VI. De Amerikaansche »Survey«. VII. Het aandeel der psychologie. – Via William Petty en Arthur Young[3] wordt ons een blik gegund in de systematische ontwikkeling van het budget-onderzoek, en in de techniek der Engeische staats-enquêtes. Booth, Seebohm Rowntree, Quetelet, Graunt, Comte, Niceforo en Le Play[4] passeeren de revue. Engel, Wright, Zimmermann,[5] Peller en hunne verdiensten t.o.v. de budget-analyse worden in het licht gesteld, met vermelding van bezwaren en onvolkomenheden. Op de bedrijfsmonografieën »een nieuw hoofdstuk der sociographische methode« van Alfred [Weber][6] en Max Weber valt in het bijzonder de nadruk. Vluchtig wordt gewezen op het aandeel, dat diverse sociologen en sociaaleconomen in de methodologie hadden. De Amerikaansche vorm van sociographie, gelijk die vooral in het werk van W.I. Thomas en Florian Znaniecky (»Polnische Bauern in Europa und Amerika«)[7] zich heeft ontwikkeld, alsmede in »Types of Farmer Attitude« van C.C. Zimmermann,[8] vindt nevens waardeering ook critiek. »Denn es ist kaum verkennbar, dass auch der amerikanischen Soziographie die Synthese zwischen der Statistik und dem Inventar der Merkmale noch nicht vollends geglückt ist. Dort wo die adäquate Begriffsbildung ihren Höhepunkt erreicht, etwa im »Polnischen Bauer«, fehlt die Statistik völlig – und die statistischen Surveys lassen zuweilen einen bedenklichen Schematismus erkennen«.

Ten slotte wordt gewezen op de beteekenis der psychologie als completeeringsfactor voor de sociographie, en op het verdienstelijke werk van Charlotte Bühler t.o.v. de ontwikkelingspsychologie. »Durch diese Psychologie wurde der Bereich der Kriterien, die der Soziographie zur datenmässigen Beschreibung sozialer Phänomene zur Verfügung standen, so erweitert, dass es prinzipiell nur eine Frage der Geschicklichkeit des Forschers wurde, auch komplexere Tatbestände exakt zu beschreiben«. Dat is mede het doel van het onderzoek in Marienthal geweest, hetwelk vooral uit hoofde van de gevolgde methoden en de daarmede verkregen resultaten, waard is er kennis van te nemen.

I.G. KEESING.

Übersetzung ins Deutsche

[1] Ernst Engel (1821–1896): deutscher Statistiker, der auf dem Gebiet der Konsumstatistik zum Ergebnis kam, dass mit steigendem Wohlstand ein fallender Prozentsatz des Einkommens für die Ernährung ausgegeben wird (»Engelsches Gesetz«). Anm. R.M.

[2] Verein für Sozialpolitik: 1872 in Eisenach gegründet, vereinte er besonders Nationalökonomen und Sozialpolitiker, die sich an den Lehren der historischen Schule der Nationalökonomie orientierten und die eine den nationalen Interessen entsprechende Wirtschaftspolitik und innenpolitisch eine reformorientierte Sozialpolitik förderten; 1905 wandelte sich der Verein zu einer reinen Forschungsgesellschaft, die 1936 aufgelöst, 1948 in Marburg wiederbegründet wurde und seit 1955 den Namen »Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften – Verein für Sozialpolitik« trägt. Anm. R.M.

[3] (Seit 1662: Sir) William Petty (1623–1687): britischer Nationalökonom; nannte seine streng mathematisch-statistische ökonomische Analyse »Political Arithmetic«. – Arthur Young (1741–1820): britischer Reiseschriftsteller und Agronom, gilt als Mitbegründer der Agronomie; seine Reisebeschreibungen sind eine wichtige Quelle ökonomischer und sozialer Zustände des 18. Jahrhunderts. Anm. R.M.

[4] Charles Booth (1840–1916): britischer Reeder und Soziologe, der in seinen Sozialstudien quantitativ-statistische Methoden mit qualitativen kombinierte. – Benjamin Seebohm Rowntree (1871–1954): britischer Industrieller und Soziologe. – Adolphe Quételet (1796–1874): belgischer Sozialwissenschaftler, Mathematiker und Astronom, der die Methoden der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Sozialwissenschaften übertrug und damit zum Begründer der Sozialstatistik wurde. – John Graunt (1620–1674): britischer Offizier und Demograph. – Auguste Comte (1798–1857): französischer Soziologe, gilt als Begründer des Positivismus und als Mitbegründer der Soziologie. – Alfredo Niceforo (1876–1960): italienischer Soziologe und Kriminologe. – Frédéric Le Play (1806–1882): französischer Bergbauingenieur und Sozialreformer, der insbesondere mit seiner Darstellung der Lebensverhältnisse einzelner Arbeiterfamilien zu den Pionieren der empirischen Sozialforschung zählt. Anm. R.M.

[5] Caroll Davidson Wright (1840–1909): US-amerikanischer Statistiker, United States Commissioner of Labor. – Carle Clark Zimmerman (1897–1983): US-amerikanischer Soziologe. Anm. R.M.

[6] Alfred Weber (1868–1958): deutscher Nationalökonom und Soziologe, jüngerer Bruder von Max Weber (1864–1920). Anm. R.M.

[7] Vgl. William I[saac] Thomas & Florian Znaniecky: The Polish peasant in Europe and America. Monograph of an immigrant group. 5 Bände. Chicago, Ill. (ab Band 3: Boston, Mass.): The University of Chicago Press (ab Band 3: Badger) 1918–1920. Anm. R.M.

[8] Vgl. Carle C[lark] Zimmerman: Types of farmer attitude, in: Social Forces (Chapel Hill, N.C.), 5. Bd., Nr. 4 (1927), S. 591–596. Anm. R.M.